يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
284خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1393/11/0175000
284خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1393/10/0775000
284خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1392/03/2044500
284خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1391/10/0228000
284خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1390/05/1820000