سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
285خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1393/11/0125000
285خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1392/03/2020000
285خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1391/10/0213000
285خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1390/05/189200