سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
266خدمات درماني70ويال - کلرامفنيکل - 1g1392/03/2019000
266خدمات درماني70ويال - کلرامفنيکل - 1g1390/08/017500