پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
266خدمات درماني70ويال - کلرامفنيکل - 1g1392/03/2019000
266خدمات درماني70ويال - کلرامفنيکل - 1g1390/08/017500