چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
237خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 1g1393/12/2925000
237خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 1g1392/11/2623000
237خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 1g1392/03/2019600
237خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 1g1391/06/2814000
237خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 1g1390/05/1812000