سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
239خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 500mg1393/12/2919000
239خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 500mg1392/11/2617500
239خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 500mg1392/03/2014000
239خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 500mg1391/06/2810000
239خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 500mg1390/05/188200