سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
238خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 250mg1393/12/2917000
238خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 250mg1392/11/2614000
238خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 250mg1392/03/2011000
238خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 250mg1391/06/288000
238خدمات درماني70ويال - سفترياکسون - 250mg1390/05/1813800