سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
233خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1393/06/1654000
233خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1392/03/2051500
233خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1391/01/2637000
233خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1390/05/1830000