پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
233خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1393/06/1654000
233خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1392/03/2051500
233خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1391/01/2637000
233خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1390/05/1830000