پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
234خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 500mg1393/06/1632500
234خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 500mg1392/03/2028000
234خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 500mg1391/01/2620000
234خدمات درماني70ويال - سفتي زوکسيم - 500mg1390/05/1817000