پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
231خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 2gr1393/12/2675000
231خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 2gr1392/03/2063000
231خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 2gr1391/10/0245000
231خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 2gr1390/05/1834000