پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
230خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 1gr1393/12/2650000
230خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 1gr1392/03/2039000
230خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 1gr1391/10/0228000
230خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 1gr1390/05/1820000