يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
232خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 500mg1394/02/0226500
232خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 500mg1393/12/2725000
232خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 500mg1392/03/2026500
232خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 500mg1391/10/0219000
232خدمات درماني70ويال - سفتازيديم - 500mg1390/05/1813500