جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1336خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 1g1393/09/0423000
1336خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 1g1393/09/0423000
1336خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 1g1393/02/0873500
1336خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 1g1392/05/1550000
1336خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 1g1392/03/2073500
1336خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 1g1392/02/0273500
1336خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 1g1391/10/0212000
1336خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 1g1389/07/138500