چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
229خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1393/09/0318000
229خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1392/03/2012000
229خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1391/10/028500
229خدمات درماني70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1389/07/136000