چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2417خدمات درماني70ويال - سفپيم - 2g1392/03/20128000
2417خدمات درماني70ويال - سفپيم - 2g1390/05/1892000