يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2416خدمات درماني70ويال - سفپيم - 1g1392/03/2070000
2416خدمات درماني70ويال - سفپيم - 1g1390/05/1850000