دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2418خدمات درماني70ويال - سفپيم - 500mg1392/03/2037500
2418خدمات درماني70ويال - سفپيم - 500mg1390/05/1827000