شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2418خدمات درماني70ويال - سفپيم - 500mg1392/03/2037500
2418خدمات درماني70ويال - سفپيم - 500mg1390/05/1827000