جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
222خدمات درماني70ويال - سفازولين - 1g1393/06/1622000
222خدمات درماني70ويال - سفازولين - 1g1392/11/2620000
222خدمات درماني70ويال - سفازولين - 1g1392/03/2016500
222خدمات درماني70ويال - سفازولين - 1g1391/08/0812000
222خدمات درماني70ويال - سفازولين - 1g1390/05/189700