سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
224خدمات درماني70ويال - سفازولين - 500mg1393/06/1617500
224خدمات درماني70ويال - سفازولين - 500mg1392/11/2615000
224خدمات درماني70ويال - سفازولين - 500mg1392/03/2012500
224خدمات درماني70ويال - سفازولين - 500mg1391/08/089000
224خدمات درماني70ويال - سفازولين - 500mg1390/05/186900