پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
223خدمات درماني70ويال - سفازولين - 250mg1393/06/1614000
223خدمات درماني70ويال - سفازولين - 250mg1392/11/2612000
223خدمات درماني70ويال - سفازولين - 250mg1392/03/209500
223خدمات درماني70ويال - سفازولين - 250mg1390/05/185700