يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6758خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 70mg1393/05/1814700000
6758خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 70mg1392/07/0111540485
6758خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 70mg1391/12/236700000