يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6757خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1393/08/050
6757خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1393/06/256400000
6757خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1393/06/256400000
6757خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1393/03/1110000000
6757خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1392/11/1510000000
6757خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1392/07/016885450
6757خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1392/04/126885450
6757خدمات درماني90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1391/12/235200000