شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/08/07800000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/08/070
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/08/070
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/08/070
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/08/070
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/08/07800000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/24924000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/241430000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/24800000
214خدمات درماني83ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/05/26802000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1392/07/01802000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1392/06/20802000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1392/01/20441000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1391/02/26615670
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1391/01/29360000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1391/01/20615670
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1390/12/20498520
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1390/08/04395000
214خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 150mg1389/08/19355000