جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/08/070
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/08/070
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/08/070
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/08/070
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/08/07540000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/05/26540000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/24540000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/24665500
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/24390000
215خدمات درماني82ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/05/26540000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1392/07/01540000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1392/06/20540000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1392/04/05237000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1391/02/16297000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1391/03/11237000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1391/01/29220000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1391/01/202970000
215خدمات درماني90ويال - کربوپلاتين - 50mg1389/12/20242455