يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9572خدمات درماني86ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/08/070
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/08/070
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/08/070
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/08/070
9572خدمات درماني55ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/08/070
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/08/07240000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/08/06868000
9572خدمات درماني86ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/26868000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/26800000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/26800000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/26806000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/26807500
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/26800000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1392/04/01868000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1392/07/01868000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1392/06/26300000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1392/04/23240000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1392/04/23160000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1392/04/25300000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1391/07/09460000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1391/01/29430000
9572خدمات درماني90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1390/12/07160000