سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7088خدمات درماني70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1394/01/1818000000
7088خدمات درماني70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/08/0721000000
7088خدمات درماني56ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/08/070
7088خدمات درماني69ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/08/070
7088خدمات درماني70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/08/070
7088خدمات درماني69ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/03/2720000000
7088خدمات درماني70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/03/1120000000
7088خدمات درماني56ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/03/1130500000
7088خدمات درماني70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/03/2721000000
7088خدمات درماني70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/03/2720000000
7088خدمات درماني70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1392/12/1016000000
7088خدمات درماني70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1392/11/1530000000
7088خدمات درماني70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1392/07/0125695750