چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5616خدمات درماني70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/09/2446000000
5616خدمات درماني70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/09/1546000000
5616خدمات درماني70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/08/0748000000
5616خدمات درماني72ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/08/070
5616خدمات درماني70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/08/070
5616خدمات درماني72ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/03/1150000000
5616خدمات درماني70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/03/1141200000
5616خدمات درماني70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1392/11/1532800000
5616خدمات درماني70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1392/07/0129076500