چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5615خدمات درماني70ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/08/0712850000
5615خدمات درماني70ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/08/0712850000
5615خدمات درماني72ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/08/070
5615خدمات درماني72ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/03/1115000000
5615خدمات درماني72ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1392/07/017990000