جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3623خدمات درماني70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1393/11/215830000
3623خدمات درماني70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1392/09/127900000
3623خدمات درماني70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1392/04/0512950000
3623خدمات درماني70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1391/12/144650000
3623خدمات درماني70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1391/07/154550000
3623خدمات درماني70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1391/02/105520000
3623خدمات درماني70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1391/03/244380000
3623خدمات درماني70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1390/08/304400000
3623خدمات درماني70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1390/11/175520000