دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
170خدمات درماني89ويال - بلئومايسين - 15U1393/08/070
170خدمات درماني84ويال - بلئومايسين - 15U1393/08/070
170خدمات درماني84ويال - بلئومايسين - 15U1393/08/070
170خدمات درماني84ويال - بلئومايسين - 15U1393/03/31683500
170خدمات درماني84ويال - بلئومايسين - 15U1393/03/31600000
170خدمات درماني90ويال - بلئومايسين - 15U1392/07/01758000
170خدمات درماني90ويال - بلئومايسين - 15U1391/08/22370000
170خدمات درماني90ويال - بلئومايسين - 15U1391/02/18376000
170خدمات درماني90ويال - بلئومايسين - 15U1391/03/24350000
170خدمات درماني90ويال - بلئومايسين - 15U1390/09/09379000
170خدمات درماني90ويال - بلئومايسين - 15U1390/12/15549370