جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1402خدمات درماني90ويال - ب ث ژ داخل مثانه اي - 75mg1392/08/29500000
1402خدمات درماني90ويال - ب ث ژ داخل مثانه اي - 75mg1391/07/29200000