شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1402خدمات درماني90ويال - ب ث ژ داخل مثانه اي - 75mg1392/08/29500000
1402خدمات درماني90ويال - ب ث ژ داخل مثانه اي - 75mg1391/07/29200000