سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4989خدمات درماني90ويال - آزيترومايسين - 500mg1392/04/2331000
4989خدمات درماني90ويال - آزيترومايسين - 500mg1391/10/1326000
4989خدمات درماني90ويال - آزيترومايسين - 500mg1391/07/1523000