چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4989خدمات درماني90ويال - آزيترومايسين - 500mg1392/04/2331000
4989خدمات درماني90ويال - آزيترومايسين - 500mg1391/10/1326000
4989خدمات درماني90ويال - آزيترومايسين - 500mg1391/07/1523000