سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
113خدمات درماني90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1394/02/091250000
113خدمات درماني90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/08/070
113خدمات درماني84ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/08/070
113خدمات درماني90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/08/071700000
113خدمات درماني90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/03/111460000
113خدمات درماني84ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/03/111700000
113خدمات درماني90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1392/07/011581000
113خدمات درماني90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1392/05/271581000
113خدمات درماني90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1392/05/061460000
113خدمات درماني90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1392/01/19600000
113خدمات درماني90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1390/04/21511000