جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
99خدمات درماني70ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1392/06/2613292000
99خدمات درماني70ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1392/05/0713292000
99خدمات درماني70ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1392/05/066670000
99خدمات درماني70ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1392/01/195200000
99خدمات درماني70ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1391/11/025200000