جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9563خدمات درماني100ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1392/07/13800000
9563خدمات درماني100ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1388/08/09400000