چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
90خدمات درماني100ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1392/05/15100000
90خدمات درماني100ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1392/05/15100000
90خدمات درماني100ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1386/02/0550000