جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1099خدمات درماني80ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/070
1099خدمات درماني86ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/070
1099خدمات درماني83ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/070
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/070
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/071700000
1099خدمات درماني80ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/06/242000000
1099خدمات درماني83ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/06/241700000
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/111300000
1099خدمات درماني83ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/111700000
1099خدمات درماني86ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/111500000
1099خدمات درماني86ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/111500000
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/111300000
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/281500000
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/12/101714500
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/12/101511500
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/12/071714500
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/06/161970000
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/05/171400000
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/05/171196500
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/02/091970000
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1391/07/27710000
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1391/07/25710000
1099خدمات درماني90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1390/11/12690000