پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6938خدمات درماني90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1393/12/2936000
6938خدمات درماني90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1392/06/0233000
6938خدمات درماني90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1391/11/3022000