دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6939خدمات درماني90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1393/12/2924000
6939خدمات درماني90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1392/06/0221000
6939خدمات درماني90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1391/11/3014000