يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
80خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 1g1393/12/2615000
80خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 1g1392/03/209450
80خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 1g1391/06/258000
80خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 1g1390/05/186300