دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
80خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 1g1393/12/2615000
80خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 1g1392/03/209450
80خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 1g1391/06/258000
80خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 1g1390/05/186300