پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
82خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 500mg1393/12/2613000
82خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 500mg1392/03/209000
82خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 500mg1391/10/026000
82خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 500mg1390/05/184200