سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
81خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 250mg1393/12/2911000
81خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 250mg1392/03/207500
81خدمات درماني70ويال - آمپي سيلين - 250mg1390/05/183400