يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9576خدمات درماني100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1394/03/114750000
9576خدمات درماني100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1393/11/015400000
9576خدمات درماني90ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1393/05/01160000
9576خدمات درماني90ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1392/07/22160000