پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2366خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 500mg1392/05/15224000
2366خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 500mg1391/04/18100000
2366خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 500mg1390/05/0590000