چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1394/02/22131000
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1392/11/30163000
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1392/11/1570000
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1392/05/27163000
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1392/03/27131000
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1392/03/27115000
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1392/03/2770000
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1391/07/0962500
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1391/01/3062500
22خدمات درماني70ويال - آسيکلووير - 250mg1390/04/1154500