سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12359خدمات درماني70آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/10/231112500
12359خدمات درماني70آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/09/031200000
12359خدمات درماني68آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/08/070
12359خدمات درماني53آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/08/070
12359خدمات درماني90آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1392/07/011600000